fbpx
Notificare privind protecția datelor cu caracter personal la firma Premium Edu Serv SRL (SinPRO)

Acest document explică de ce și când vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora, cum le stocăm în condiții de siguranță și care sunt drepturile dumneavoastră, conform legii, în legatură cu o asemenea prelucrare.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că scopurile și condițiile prelucrării datelor personale, conform prezentei notificări, vi se aplică în privința tuturor datelor personale furnizate firmei Premium Edu Serv SRL (denumită în continuare „Firma”), în legătură cu inițierea unei relații contractuale cu Firma sau privind o relație contractuală existentă, în cadrul navigării pe site-ul Firmei, în legătură cu procesarea cererii dumneavoastră de înscriere (efectuată prin completarea de către dumneavoastră a formularelor de înscriere existente pe site), sau cu procesarea cererilor dumneavoastră efectuate prin aplicația Zoho.
Cu excepția situației în care Firma vă informează expres cu privire la alte scopuri și condiții particulare aplicabile într-o situație anume (prin intermediul informațiilor, formularelor și documentelor puse la dispoziție, sau a clauzelor contractuale redactate în vederea inițierii raporturilor juridice de formare profesională), vă aducem la cunoștință că, prin oferirea de date cu caracter personal prin intermediul formularelor sau altor documente subsecvente, disponibile în cadrul unei relații contractuale cu Firma, sau în legatură cu procesarea cererii dumneavoastră, sunteți informat prin prezenta cu privire la scopurile și condițiile prelucrării datelor personale și că datele urmează să fie prelucrate de către Firmă, în condițiile menționate în prezenta notificare.
Datele cu caracter personal pe care Firma le prelucrează sunt în principal cele oferite de dumneavoastră în cadrul interacțiunii cu Firma (inclusiv prin contactarea noastră pe site-ul Firmei, telefonică, sau prin intermediul unor rețele de socializare cum ar fi Instagram, Facebook, etc). Firma va putea de asemenea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, să efectueze orice verificări și/sau să obțină informații despre dumneavoastră de la orice instituție competentă, registru public, arhivă, bază de date electronică sau terț abilitat, deținător de astfel de informații. Atunci cînd legea impune consimțămîntul dumneavoastră, verificarea și/sau obținerea de informații se va efectua numai pe baza consimțământului dumneavoastră în acest sens.

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului

Operatorul datelor este Firma Premium Edu Serv SRL, societate cu răspundere limitată înregistrată în România, având sediul social în județul Timiș, localitatea Dumbrăvița, strada Liniștei nr. 3, cod poștal 307160, înregistrată la Registrul Comertului Timiș sub nr. J35/1062/2014, identificată prin cod unic de înregistrare 33085852, telefon: 0256400800, e-mail: office@sinpro.ro.

2. Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitări referitoare la date cu caracter personal

În cadrul operatorului, orice solicitări în legătură cu protecția datelor cu caracter personal pot fi făcute folosindu-se urmatoarele date de contact: sediul operatorului din județul Timiș, localitatea Dumbrăvița, strada Liniștei nr. 3, cod poștal 307160, precum și la e-mail office@sinpro.ro.
Dacă aveți întrebări sau sugestii/sesizări ori doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile pe care le aveți cu privire la protecția datelor în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne contactați, folosind datele de contact de mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru a vă identifica în mod corespunzător în vederea răspunderii la solicitare, este posibil să vă solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Firma poate: (a) fie să perceapă o taxa rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

3. Scopurile prelucrării datelor personale și temeiul juridic al prelucrării

3.1 Scopurile prelucrării
În calitate de potențial client, împuternicit sau reprezentant legal/convențional (desemnat în scris sau prin alt mod), Firma vă colectează, utilizează și divulgă datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
3.1.1 Verificarea identității și facilitarea începerii, desfășurării, continuării sau încetării relației contractuale ce face obiectul cererii, mai precis, pentru procesarea și comunicarea de oferte privind serviciile Firmei sau cele intermediate de Firmă conform solicitării clienților sau potențialilor clienți, furnizarea de răspunsuri la cererile individuale ale clienților, inclusiv a aspectelor ce țin de management, planificare, organizarea și încetarea contractului;
3.1.2 Procesarea cererii privind prestarea serviciilor, respectiv a proceselor administrative și de suport legate de furnizarea serviciilor solicitate, furnizarea efectivă a serviciilor solicitate, efectuarea de operațiuni în vederea asigurării participării clienților la programe și activități, efectuarea de operațiuni în vederea susținerii examenelor de absolvire de către cursanți, efectuarea de operațiuni în vederea obținerii și emiterii diplomelor, etc.
3.1.3 În legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare întocmirii unei tranzacții judiciare sau extrajudiciare, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor noastre contractuale și legale;
3.1.4 Gestionarea și pregătirea de registre și rapoarte în scopuri interne, de control sau audit intern, dupa caz;
3.1.5 Colectarea oricăror feluri de debite și recuperarea creanțelor datorate Firmei, născute ca urmare a prestării serviciilor sau având altă natură juridică;
3.1.6 Îndeplinirea obligațiilor legale privind transmiterea de date către diverse autorități și/sau instituții, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale aplicabile;
3.1.7 Gestiunea contabilă, administrativă și economico-financiară, în vederea organizării și conducerii contabilității financiare și gestionării clienților și a serviciilor contractate;
3.1.8 Îndeplinirea obligațiilor legale ale Firmei privind arhivarea documentelor și informațiilor;
3.1.9 Luarea măsurilor necesare conform legii de cunoaștere a clientelei, prevenirea și combaterea spălării banilor, precum prevenirea și combaterea finanțării actelor de terorism;
3.1.10 Cooperarea cu autoritățile relevante în aplicarea legii și în cadrul cercetărilor efectuate;
3.1.11 Conformarea cu oricare reguli, legi și reglementări, coduri sau practici, regulamente ori directive aplicabile Firmei;
3.1.12 Efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice;
3.1.13 În scopuri de marketing direct (inclusiv profilarea legată de marketing), pentru evaluarea nevoilor dumneavoastră și furnizarea de recomandări cu privire la tipuri de servicii ce se potrivesc cel mai bine nevoilor dumneavoastră, pentru crearea de servicii cu un grad cât mai înalt de satisfacție, respectiv gestionarea clienților și a evaluării creșterii gradului lor de satisfacție, pentru transmiterea de comunicări legate de evenimentele organizate de către Firmă, noi servicii ale Firmei, știri, activități ale Firmei, în vederea introducerii și oferirii de servicii noi, înțelegerii cât mai bune a comportamentului clienților, a preferințelor și tendințelor pieței și a revizuirii, dezvoltării și îmbunătațirii calității produselor și serviciilor noastre.

3.2 Temeiul legal al prelucrării
Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor fi prelucrate de catre Firmă, dupa caz, pe baza:
3.2.1 Nevoii de executare a contractului și procesării cererii de furnizare de servicii (inclusiv pentru a formula oferte sau a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract), în scopurile indicate la punctele 3.1.1 – 3.1.6 de mai sus;
3.2.2 Necesitatea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Firmei, în scopurile indicate la punctele 3.1.6 – 3.1.11 de mai sus;
3.2.3 Intereselor legitime, mai precis interesul Firmei de a-și desfășura activitatea comercială cu bună credință, în conformitate cu standardele și reglementările legale aplicabile în privința asigurării calitații educației, cu respectarea reglementărilor interne și a celor ce țin de relațiile cu clienții, în scopurile indicate la punctele 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 – 3.1.12 de mai sus;
3.2.4 Consimțământului, mai exact, pe baza consimțământului explicit al dumneavoastră, în scopurile indicate la punctul 3.1.13 de mai sus;

4. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

4.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Firmei, care au acces/necesită acces la aceste informații în contextul serviciilor lor și a cazurilor în care Firma trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea datelor unor autorități, agenții sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.

4.2 În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (dupa caz), vom divulga date personale către anumite persoane fizice sau juridice (destinatari), astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza servicii necesare prestării serviciilor contractate de dumneavoastră sau conexe operațiunilor de prelucrare ori să ne îndeplinim obligații legale sau contractuale în scopurile menționate mai sus, după caz, după cum urmează:
– agenți, contractori, firme partenere, furnizori de servicii care asigură serviciile operaționale ale Firmei, precum telecomunicații, IT, plăti, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing și publicitate, servicii aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către Firmă.
– Agenția Natională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.);
– orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achiziție sau oricare cesiune sau vânzare de bunuri) ce implică Firma și/sau activele sale;
– consilieri profesioniști precum experți, contabili, auditori, notari sau avocați;
– autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile și/sau agențiile responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror directive, regulamente, legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea, în masura în care sunt aplicabile Firmei;
– oricare alta persoană față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

5. Transferul către terțe țări și măsuri de siguranță

În funcție de locațiile în care se află serverele colaboratorilor Firmei sau ale împuterniciților săi, pe care vor fi stocate datele, sau de locul în care se află anumiți destinatari ai datelor, este posibil ca anumite date personale să fie transferate, dupa caz, în alte state, membre sau nu, ale ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European. De asemenea, este posibil ca în cazul în care legea impune expres sau în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea de către Firmă a contractului, respectiv a obligațiilor asumate față de dumneavoastră, anumite date personale să fie transferate către Statele Unite ale Americii, India, Canada, Emiratele Arabe Unite (spre exemplu, în cazul în care în vederea notificării cursanților cu privire la data, ora și locul desfășurării cursului pentru care aceștia au solicitat și contractat în prealabil serviciile noastre, este necesară introducerea adreselor de e-mail și numerelor de telefon ale cursanților înscriși la cursul respectiv în aplicatia oferita de Zoho). În acest sens, vă recomandăm să accesați și urmatoarea adresa: https://www.zoho.com/privacy.html, pentru a lua cunostință de condițiile de prelucrare a datelor de către acest furnizor special al Firmei.
În situația în care, cu titlu excepțional, suplimentar față de cele prevazute mai sus, în vederea executării unui contract și/sau a unor obligații asumate față de terți, Firma efectuează din proprie inițiativă sau la inițiativa unui terț, un transfer de date cu caracter personal ce vă afectează sau vă privește, într-un stat terț, vor fi implementate măsuri de protecție determinate de situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificat în consecință.

6. Perioada stocării datelor/Criteriile determinării perioadei de stocare

6.1 Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile contractuale asumate față de dumneavoastră, mai precis pentru o perioadă egală cu perioadă stabilită de cerințele legale de păstrare a informațiilor aplicabile în domeniul serviciilor profesionale precum și al altor legi, reglementări și/sau prevederi specifice normelor aplicabile pentru asigurarea calității educației și în general, în acest sector. După prelucrarea/procesarea cererii, Firma este îndreptățită să prelucreze în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada aferenta termenului de prescripție a eventualelor drepturi sau obligații, conform normelor procedurale impuse de legislația română civilă și/sau penală.

6.2 Firma va desfăsura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât este necesar. Prin urmare, Firma va putea dispune periodic ștergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, în măsura în care stocarea acestora nu mai este necesară pentru scopurile în care au fost colectate sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce țin de arhiva societații și arhivarea documentelor financiar-contabile justificative, etc).

6.3 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele, luăm în calcul durata contractuală, până la executarea/expirarea obligațiilor contractuale, precum și termenele de arhivare. Astfel, Firma va stoca datele cu caracter personal, dupa caz, pentru o perioada de:
– minim 5 ani de la data încetării relației contractuale, pentru datele cu caracter personal incluse în contracte, anexele acestora și documentele aferente încheierii, executării și încetării acestora (cererea de înscriere la cursuri, lucrările scrise, procesul verbal de protecția muncii, alte cereri, declarații, formulare, corespondență, situația plăților), aceasta fiind perioada de păstrare a acestui tip de documente conform reglementărilor aplicabile;
– pe perioada de existență a Firmei, pentru datele cu caracter personal pe care Firma are obligația de a-l ține conform prevederilor legale aplicabile, Registrul de evidență a diplomelor de absolvire, Registrul cu rezultatele examenului de absolvire, Tabelul nominal de predare a potofoliilor, unde este cazul, foaia de notare la proba teoretică și proba practică, anexa cu privire la persoanele care nu s-au prezentat la examen sau au abandonat examenul, și alte documente reglementate în conformitate cu cerințele legale din reglementările din domeniul educației și/sau reglementărilor aplicabile păstrării acestui tip de documente.

6.4 În situația în care sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie folosite în scopuri de marketing direct, vă informăm că perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de 10 ani. Prelucrarea va înceta imediat ce vă exercitați dreptul de opoziție sau vă retrageți consimțământul (dat fiind că aceste prelucrări se întemeiază exclusiv pe consimțământul dumneavoastră). Vom desfășura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate în vederea asigurării faptului că datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt păstrate mai mult timp decât sunt efectiv necesare.

7. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, cu privire la datele cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul de acces
Aveti dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la urmatoarele informații:
– scopurile prelucrării;
– categoriile de date vizate;
– destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internationale;
– acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
– dreptul de a solicita Firmei rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării datelor referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
– dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
– în cazul în care datele nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile privind sursa acestora;
– existența (daca este cazul) unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
Firma furnizează la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate Firma poate percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu exceptia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent (de exemplu PDF).

Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a obține de la Firmă, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Aveți dreptul de a obține din partea Firmei ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre urmatoarele motive:
– datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– vă exercitați, în orice moment, dreptul la opoziție, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al Firmei, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
– vă exercitați, în orice moment dreptul la opoziție, cu privire la prelucrarea în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Firmei;
În anumite situații, legea prevede anumite limitări în privința exercitării acestui drept, spre exemplu, prin excepție, ștergerea datelor nu se va putea face de îndată, iar Firma poate refuza ștergerea datelor, dacă prelucrarea (stocarea) este necesară pentru respectarea unei obligații legale (spre exemplu, activități legate de arhiva Firmei), pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță de către Firmă ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și informare.

Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care este aplicabilă una dintre următoarele situații:
– contestați exactitatea datelor – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Firmei să verifice exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
– Firma nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, iar dumneavoastră i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
– v-ați opus din motive legate de situația particulară în care vă aflați împotriva prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Firmei, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor prelucrări – restricționarea se va aplica pentru o perioadă care să îi permită Firmei să verifice dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
În cazul în care prelucrarea a fost restricționată conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public.

Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Firmei, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Firmei, în cazul în care prelucrarea se bazeaza pe consimțământul dumneavoastră sau pe necesitatea executării unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
În exercitarea dreptului la portabilitate aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Firmă acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor și nici drepturilor și libertăților altora.

Dreptul la opoziție
În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării întemeiate pe interesul legitim al Firmei, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor prelucrări. Într-un asemenea caz Firma nu va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Atunci când prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, iar Firma nu va mai prelucra datele cu caracter personal în asemenea scopuri în nicio situație.
Mai mult, în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a fi prejudiciat în vreun fel.
Conform legii, retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efecutate de către Firmă înainte de retragerea consimțământului.
Vă puteți exercita oricând, oricare dintre drepturi, vă puteți accesa și actualiza oricând datele sau obține informații suplimentare utilizând datele de contact din secțiunea Date de contact ce pot fi folosite pentru solicitări referitoare la date cu caracter personal. Veți primi informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastră, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi prelungită cu doua luni atunci cand este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Veți fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, dacă nu luăm masuri cu privire la cererea care ne-a fost înaintată, veți fi informat, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care Firma nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Dreptul de a depune o plângere.
În cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată au fost încălcate, vă puteți adresa oricând, cu o plângere sau sesizare în acest sens, Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (fax: +40 318 059 602, email: anspdcp@dataprotection.ro). De asemenea, puteți introduce o acțiune în justiție, pe rolul instanțelor judecătorești competente.

8. Necesitatea furnizării datelor și consecințele neîndeplinirii unei asemenea obligații
Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligație legală în privința scopurilor menționate la punctele 3.1.6-3.1.11, de mai sus, respectiv contractuală/necesară pentru încheierea unui contract în privința scopurilor menționate la punctele 3.1.1-3.1.6. În consecință, refuzul de a furniza datele personale în mod corect și complet pentru scopurile menționate mai sus poate împiedica Firma să-și îndeplinească în mod corespunzător obligațiile contractuale sau legale și va putea avea drept consecință imposibilitatea contractării de către dumneavoastră a serviciilor Firmei.

9. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare
În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplica în cazul în care decizia:
– este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Firmă;
– este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică Firmei și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime sau
– are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.
În cazul în care veți fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veți avea de asemenea dreptul de a obține intervenția umană din partea Firmei, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta respectiva decizie.

10. Securitatea datelor cu caracter personal
Firma va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Premium Edu Serv SRL (SinPRO) 2014-2021